preskoči na sadržaj

Gimnazija A. G. Matoša Đakovo

Vijesti

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Vesna Tomić, 24. 4. 2019.

GIMNAZIJA A. G. MATOŠA,
Đakovo, Vijenac k. A. Stepinca 11, p. p. 72,
objavljuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1. STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG M/Ž - jedan izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do povratka na rad radnice s rodiljnog dopusta.

OPĆI I POSEBNI UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, presliku diplome, domovnice, rodnog lista, elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO te uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci). 

VREDNOVANJE KANDIDATA:

Provest će se postupak vrednovanja kandidata sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Pozivaju se kandidati da u prijavi navedu stečene kompetencije iz članka 14. navedenog pravilnika, te prilože dokaze o istima.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na web stranici škole http://gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr/upload/gimnazija-agmatosa-dj/images/static3/1349/attachment/PRAVILNIK_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_u_Gimnaziji.pdf
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i o tome podastrijeti dokaze te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br 121/17.) uz prijavu na natječaju dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo da se njegovi osobni podaci obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Kandidat koji bude izabran dostavit će izvornike isprava prije sklapanja ugovora.

Prijave s dokumentacijom treba dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Gimnazija A. G. Matoša, Vijenac k. A. Stepinca 11, Đakovo s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i  nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Škole dana 24. travnja 2019. i traje do 2. svibnja 2019.
CMS za škole logo
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo / +385 31 814060, HR-31400 Đakovo / gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr / ured@gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr
preskoči na navigaciju