preskoči na sadržaj

Gimnazija A. G. Matoša Đakovo

Vijesti

Natječaj za popunu radnih mjrsta

Autor: Vesna Tomić, 9. 3. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.)  GIMNAZIJA A. G. MATOŠA, Đakovo, Vijenac k. A. Stepinca 11, p. p. 72, objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

1. NASTAVNIK/ICA ETIKE

- jedan izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 9,5 sati tjedno, određeno, do 31. kolovoza 2020.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.)

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola ( članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.)

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

                - životopis

                - diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

                - domovnicu

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,    

  ne starije od dan objave ovog natječaja

                - uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u

                  svezi zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

                  srednjoj školi, ne starije od dana objave ovog natječaja 

Dokumentacija se dostavlja u obliku elektroničkog zapisa ili preslike.

2. NASTAVNIK/ICA LIKOVNE UMJETNOSTI

- jedan izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno, određeno, do povratka na rad radnice na bolovanju

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.)

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola ( članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.)

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

                - životopis

                - diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi  

                - domovnicu

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,  

   ne starije od dana objave ovog natječaja

                - uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u

                  svezi zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

                  srednjoj školi, ne starije od dana objave ovog natječaja. 

Dokumentacija se dostavlja u obliku elektroničkog zapisa ili preslike.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i o tome podastrijeti dokaze te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaju dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

VREDNOVANJE KANDIDATA:

Provest će se postupak vrednovanja kandidata sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo.

Pozivaju se kandidati da u prijavi navedu stečene kompetencije iz članka 14. navedenog pravilnika, te prilože dokaze o istima.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na web stranici škole http://gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr/upload/gimnazija-agmatosa-dj/images/static3/1349/attachment/PRAVILNIK_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_u_Gimnaziji.pdf
 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo da se njegovi osobni podaci prikupljaju, koriste i obrađuju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje sukladno odredbama Opće uredbe (EU)2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.).

Kandidat koji bude izabran dostavit će izvornike isprava prije sklapanja ugovora.

Prijave s dokumentacijom treba dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Gimnazija A. G. Matoša, Vijenac k. A. Stepinca 11, Đakovo s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i  nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Škole dana 9. ožujka 2020. i traje do 17. ožujka 2020.

                                                                                               Ravnatelj:                                                                                                                     Zlatko Mrkić, prof.
CMS za škole logo
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo / +385 31 814060, HR-31400 Đakovo / gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr / ured@gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr
preskoči na navigaciju